Jesteśmy na Google+

Kategorie

Newsletter

zadaj pytanie

Art-Spaw: Regulamin hurtowni odzieży roboczej

Regulamin sklepu internetowego www.art-spaw.pl

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 2. Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego.

 3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także reguluje warunki zawierania Umów sprzedaży w Sklepie internetowym.

 

Sklep Internetowy prowadzony jest przez:

Imię i nazwisko (nazwa)
P.H.U. "ART-SPAW" Labuda Fabian
Adres prowadzenia działalności
ul. Grunwaldzka 93B, 83-000 Pruszcz Gdański
Organ, który zarejestrował działalność gospodarczą przedsiębiorcy
wpis do ewidencji działalności gospodarczej z dnia 16.07.2007 roku nr 7474 wydanego przez Burmistrz Miasta Pruszcz Gdański
NIP
5931727735
REGON
220461156
Adres poczty elektronicznej
biuro@art-spaw.pl
Adres strony internetowej
www.art-spaw.pl
Numer telefonu
(+58) 682-39-66 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora)

 

 1. Konto Klienta w Sklepie internetowym; Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi elektroniczne:

 • Interaktywny formularz umożliwiający Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym.

 • Newsletter

 1. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

 • Komputer z dostępem do Internetu;

 • Dostęp do poczty elektronicznej.

 • Zalecana rozdzielczość monitora: 1024x768 pikseli;

 • Przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą, JavaScript i cookies; Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies; albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej.

 1. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 2. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

 3. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi elektronicznej.

 5. Przedstawione oferty mają charakter informacyjny, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego, oraz nie stanowią odzwierciedlenia aktualnych stanów magazynowych.

 

II. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 

 1. W ramach Sklepu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług elektronicznych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

 2. Świadczenie przez Usługodawcę Usług elektronicznych jest bezpłatne.

 3. Warunki zawierania umów o świadczenie Usług elektronicznych:

 • Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji.

 • Do dokonania Rejestracji niezbędnejest podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych przez Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz Hasło.

 1. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie po potwierdzeniu zamówienia przez kupującego.

 • Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na doręczaniu Newslettera w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie zapisania się na listę Newslettera.

 1. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieoznaczony. Realizacja zamówienia płatnego z góry rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym sklepu: Bank Millennium S.A: 34 1160 2202 0000 0000 9294 3555

 2. Zamówienia płatne z góry, które nie zostaną opłacone w ciągu 5 dni od dnia ich złożenia są automatycznie odrzucane (nie będą realizowane).

 3. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu przekazania zamówienia do wysyłki.

 4. Klient może wycofać złożone zamówienie telefonicznie (+48) 58 682 39 66 lub e-mailem pod adresem biuro@art-spaw.pl

 • Klient nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane.

 1. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług elektronicznych:.

 • Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w wypadku, gdy Klient obiektywnie rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Naruszenie regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Wypowiedzenie może być złożone po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu. Rozwiązanie umowy następuje w takim wypadku z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.

 • Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez którąkolwiek ze Stron nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania umowy.

 1. Niezależnie od powyższych postanowień Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia Stron.

 

III. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 

 1. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem www.art-spaw.pl wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika.

 2. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny Produktów nie zawierają jednak kosztów dostawy, które – jeżeli występują – są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.

 4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

 5. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu za pomocą interaktywnego formularza należy wejść na stronę internetową Sklepu internetowego, dokonać wyboru Produktu i złożyć w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje Zamówienie za pomocą interaktywnego formularza.

 • W trakcie składania Zamówienia należy wskazać następujące dane niezbędne do złożenia Zamówienia: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, produkt, ilość produktu, miejsce i sposób dostawy produktu, sposób płatności..

 1. W trakcie składania Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza – do momentu złożenia Zamówienia – Klient ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego.

 

IV. DOSTAWA

 1. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży dostawa Produktu zostanie zrealizowana nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa sprzedaży.

 2. Sprzedawca dostarczy Produkty zgodnie z wyborem Klienta:

 • transportem własnym.

 • za pośrednictwem przewoźnika wskazanego w trakcie składania Zamówienia.

 • Wysyłka pobraniowa.

 1. Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane podczas procesu składania Zamówienia oraz są dostępne tutaj:

 3. Koszty Dostawy

 • przesyłka kurierska do 30kg - 15,00 zł netto

 • każde następne 30 kg to wielokrotność 15,00 zł netto

 • jednorazowa dopłata za przesyłkę kurierską pobraniową - 5,00 zł netto

   

 

V. PŁATNOŚĆ

 

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

 • Przelewem bankowym Bank Millennium S.A: 34 1160 2202 0000 0000 9294 3555

 • Płatności za pobraniem

 • Płatności elektroniczne PAYPAL

 

VI. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres: ART-SPAW ul. Grunwaldzka 93B, 83-000 Pruszcz Gdański

 2. Termin 14 dni, w którym Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej, liczy się od dnia wydania Produktu w przypadku Umowy sprzedaży, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi elektronicznej - od dnia jej zawarcia.

 3. W razie odstąpienia od umowy Umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie Usługi elektronicznej jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

 4. Sprzedawca dokona zwrotu na wskazany przez Konsumenta numer rachunku bankowego lub w inny wskazany przez Konsumenta sposób.

 5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach: (1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej w pkt 7.1 oraz 7.2; (2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania; (3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym; (4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą; (5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu; (6) dostarczania prasy; (7) usług w zakresie gier hazardowych.

 6. Kupujący pokrywa koszty związane ze zwrotem towaru do sklepu.

 ,

VII. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 

 1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży

 • Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

 • Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien spisać protokół w obecności kuriera, a następnie odesłać go przesyłką pocztową na adres sklepu P.H.U. "ART-SPAW" Labuda Fabian, 83-000 Pruszcz Gdański, Grunwaldzka 93b. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 • Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu oraz formularz reklamacyjny. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od ich wpłynięcia.

 • Towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pozbawiany wad, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasu magazynowego), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

 • Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.

 • Sprzedawca informuje, że w przypadku Produktów objętych także gwarancją uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność Produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi elektronicznej oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu internetowego

 • Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu internetowego można zgłaszać pisemnie na adres ART-SPAW ul. Grunwaldzka 93B; 83-000 Pruszcz Gdański lub z za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@art-spaw.pl.

 • Zaleca się podanie w treści reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

 • Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

 • Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Klienta sposób.

 

VIII. DANE OSOBOWE

 

 1. Założenie indywidualnego Konta Klienckiego w sklepie art-spaw.pl lub złożenie zamówienia jednorazowego oznacza akceptację Polityki Prywatności sklepu art-spaw.pl oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z tą w/w polityką. Sklep art-spaw.pl zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych". Zgodnie z tą ustawą klienci naszego sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, podane podczas rejestracji i do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dni 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271).

 3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

 4. Administratorem danych osobowych Klienta zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest: ART-SPAW (adres prowadzenia działalności: ul. Grunwaldzka 93B; 83-000 Pruszcz Gdański)wpis do ewidencji działalności gospodarczej z dnia 16.07.2007 roku nr 7474 wydanego przez Burmistrz Miasta Pruszcz Gdański,NIP 5931727735, REGON 220461156, adres poczty elektronicznej: biuro@art-spaw.pl, numer telefonu: (+58) 682-39-66(opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).

 5. Dane osobowe Klienta zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji zawartej z nim Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej.

 6. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej skutkuje odmową zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu internetowego.

 

IX. POSTANOWIENIE KOŃCOWE

 

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 • Wybór prawa polskiego nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru, tj. prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca (1) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub (2) w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej działalności.

 1. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Regulamin Sklepu internetowego jest dostępny pod adresem:www.art-spaw.pl/content/6-regulamin-sklepu oraz jest dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.

 2. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy sprzedaży i umowy o świadczenie Usługi elektronicznej następuje poprzez (1) udostępnienie Regulaminu na stronie wskazanej w pkt. 10.3 oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, a w przypadku Umowy sprzedaży także przez (3) dołączanie do przesyłek np. dowodu zakupu (paragon lub faktura).

 3. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem, który jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy lub Sprzedawcy.